Nacházíte se zde: Úvod » Základní škola » Zápis

22. 5. 2020

K povinné školní docházce od 1. září 2020 tzn. pro školní rok 2020/2021 byly přijaty děti s následujícími registračními čísly 1(VV), 2(VŠ), 3(ŠK), 4(TL), 5(VP).

Odklad školní docházky dítě s registračním číslem 6(ML).

Mgr. Eva Havlenová, ředitelka školy

Zápis k povinné školní docházce (do 1. ročníku ZŠ Lipové v roce 2020) - detailní informace

PRÁVA A POVINNOSTI RODIČŮ

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

MÍSTO A DOBA ZÁPISU

Základní škola Lipová, Lipová 71, 79845 Suchdol

Od úterý 14. dubna 2020 od 8 hodin do čtvrtku 23. dubna 2020 do 10 hodin

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU

Přijímání dětí až do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku (kapacita školy), kteří splňují podmínky dané § 36 školského zákona.

A to v pořadí:

1. Děti, které byly v předcházejícím školním roce zapsány na Základní školu Lipová, a byl jim udělen odklad povinné školní docházky.

2. Děti patřící spádově na Základní školu Lipová (trvalý pobyt Lipová, Hrochov, Seč).

3. Děti, jejichž sourozenec je žákem Základní školy Lipová.

V případě, že v jedné podmínce nebude v možnostech školy přijmout všechny děti splňující danou podmínku, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, které danou podmínku splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ.

POČET ŽÁKŮ, KTERÉ LZE PŘIJMOUT

Pro školní rok 2020/2021 – 20 žáků

FORMÁLNÍ A MOTIVAČNÍ ČÁST ZÁPISU

Vzhledem k výše uvedeným opatřením proběhne pouze formální část zápisu, bez přítomnosti dětí, rodiče si ve škole v uvedených datech vyzvednou platné formuláře nebo si je vytisknou zde ze stránek v kategorii Dokumenty. Současně přiloží kopii rodného listu dítěte a kopii průkazu totožnosti zákonného zástupce. Registrační číslo obdrží až ve chvíli doručení žádosti. Pokud žádáte o odklad, vyplňte žádost o odklad a doložte výše uvedené + doporučení poradny a lékaře. Vyplněné dokumenty buď pošlete poštou, odevzdejte přímo ve škole osobně nebo pošlete přes datovou schránku a3iu6g2 nebo oscanované mailem s elektronickým podpisem - nestačí obyčejný mail.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

Na webových stránkách a za oknem školy bude zveřejněn seznam přijatých žáků do 15 dnů od konce data zápisu.

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li zákonný zástupce dítěte do 31. května 2020 v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel docházku o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

PŘEDČASNÝ NÁSTUP

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince (6 let dovrší do konce prosince v 1. ročníku) je doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře. To vše přiloží k žádosti o předčasný nástup zákonný zástupce.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ A ŽÁDOST O ODKLAD OBDRŽÍ rodiče buď ve škole nebo si mohou vytisknout zde v kategorii dokumenty.

Dne 1. 4. 2020 Mgr. Eva Havlenová, ředitelka školy

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021 - obecné informace z ministerstva

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.

2. pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021?lang=1

Nacházíte se zde: Úvod » Základní škola » Zápis