Nacházíte se zde: Úvod » Základní škola » Zápis

K základnímu vzdělávání v roce 2019/2020 od 1. 9. 2019

byly přijaty pro Základní školu Lipová, Lipová 71

děti s následujícími registračními čísly:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12

Odklad školní docházky děti s následujícími registračními čísly:

10, 11

Zápis k povinné školní docházce (do 1. ročníku ZŠ)

PRÁVA A POVINNOSTI RODIČŮ

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

MÍSTO A DOBA ZÁPISU

Základní škola Lipová, Lipová 71, 79845 Suchdol

Úterý 2. dubna 2019 od 14 do 17 hodin

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU

Přijímání dětí až do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku (kapacita školy), kteří splňují podmínky dané § 36 školského zákona.

A to v pořadí:

1. Děti, které byly v předcházejícím školním roce zapsány na Základní školu Lipová, a byl jim udělen odklad povinné školní docházky.

2. Děti patřící spádově na Základní školu Lipová (trvalý pobyt Lipová, Hrochov, Seč).

3. Děti, jejichž sourozenec je žákem Základní školy Lipová.

V případě, že v jedné podmínce nebude v možnostech školy přijmout všechny děti splňující danou podmínku, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelem školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, které danou podmínku splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ.

POČET ŽÁKŮ, KTERÉ LZE PŘIJMOUT

Pro školní rok 2019/2020 – 20 žáků

FORMÁLNÍ A MOTIVAČNÍ ČÁST ZÁPISU

Žák, jeho zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí nebo žádost o odklad školní docházky a doloží průkaz totožnosti, rodný list dítěte, příslušné přílohy, obdrží registrační číslo.

Pokud zákonný zástupce souhlasí, žák ve školní třídě prokáže během 20 minut, bez přítomnosti rodičů, úroveň vyzrálosti v oblasti grafomotoriky, sluchového vnímání, zrakového vnímání, matematických představ, řeči, práceschopnosti a pozornosti, sociálních dovedností, tělesné zralosti a zdravotního stavu a sociální zralosti.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

Na webových stránkách a nástěnce školy v šatně bude zveřejněn seznam přijatých žáků do 15 dnů od data zápisu.

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li zákonný zástupce dítěte do 31. května 2019, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel docházku o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

PŘEDČASNÝ NÁSTUP

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince (6 let dovrší do konce prosince v 1. ročníku) je doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře. To vše přiloží k žádosti o předčasný nástup zákonný zástupce.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ A ŽÁDOST O ODKLAD OBDRŽÍ A VYPLNÍ RODIČE V DEN ZÁPISU VE ŠKOLE

Dne 13. 3. 2019 Mgr. Eva Havlenová, ředitelka školy

Nacházíte se zde: Úvod » Základní škola » Zápis